Γνωστοποίηση της έναρξης οικονομικής δραστηριότητας

Οδηγίες από το Δήμο Λήμνου

0

Από τον Δήμο Λήμνου ανακοινώνεται ότι έχει ξεκίνησε η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14 του Ν. 4442/2016, για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με ΑΔΑ: ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ.

Γενικά, οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι παρακάτω:

 

Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αυτόματοι πωλητές.

Παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιιών, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία.

Πώληση τυποποιημένων τροφίμων.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός Τουριστικών Καταλυμάτων.

Τουριστικά Καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές.

Κολυμβητικές Δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα.

Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

 

Για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας, όπως τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ισχύουν τα παρακάτω:

 

  • Πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  • Ο φορέας άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση (π.χ. Δήμος, ΕΟΤ, Περιφερειακή Ενότητα) κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. επιμέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.).
  • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν τα στοιχεία της δραστηριότητας, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται σε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης.
  • Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https: / / notifybusiness.gov.gr.
  • Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet). Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται, φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
  • Γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται και βρίσκονται στη βάση δεδομένων του συστήματος, διαβιβάζονται στη συνέχεια από την αρχή που την παραλαμβάνει (π.χ. Δήμος) προς τις λοιπές αρμόδιες αρχές, προκειμένου οι τελευταίες να ενημερώνονται περί της έναρξης λειτουργίας μιας εγκατάστασης και να προγραμματίζουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.