Επανάληψη δημοπρασίας για τα Θέρμα

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κορνού (περιοχή ΘΕΡΜΑ)

0

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ.58/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία, εις βάρους του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, η εκμίσθωση του αστικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κορνού (περιοχή ΘΕΡΜΑ). Το προς εκμίσθωση ακίνητο αποτελείται από ένα (1) κτίσμα δύο (2) ορόφων, εμβαδόν ισογείου 465τμ και πρώτου ορόφου 176τμ με την περιλαμβάνουσα έκτασή του, συνολικής επιφάνειας 2697τμ που συνορεύει βόρεια    με δρόμο και πλατεία, νότια με χείμαρρο, ανατολικά με κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Λήμνου και δυτικά με αγροτικό δρόμο και θα διατεθεί για επαγγελματική χρήση. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στα οκτακόσια ευρώ (800,00€) μηνιαίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους της αριθ. 8590/29.6.2017 διακήρυξης.

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Μύρινας (λιµάνι Μύρινας) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής στις 13 Μαρτίου του 2018,ημέρα Τρίτη,                                                                                                                                                                             και ώρα 11:00 έως 12:00.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε οκτώ (8) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου µισθώµατος.

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με 960€ (το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για διάρκεια μίσθωσης ενός έτους), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε (για διάρκεια μίσθωσης ενός έτους).

Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο Ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης  στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr)  και στο τηλέφωνο 2254350031.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.