Έτοιμο το δίκτυο αποχέτευσης για τα χωριά (του πρώην δήμου Νέας Κούταλης)

0

Το έργο της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε. Νέας Κούταλης έχει ολοκληρωθεί και θα μπορούν να συνδέονται τα ακίνητα  με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, στις Τοπικές Κοινότητες Αγκαρυώνων, Καλλιθέας, Κοντιά, Λιβαδοχωρίου, Νέας Κούταλης, Πεδινού, Πορτιανού και Τσιμανδρίων και συγκεκριμένα :

Α. Στις Τοπικές Κοινότητες Λιβαδοχωρίου, Καλλιθέας, Πορτιανού, Τσιμανδρίων και Κοντιά που  οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι συνδεδεμένα με το προϋφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή τέλους σύνδεσης και δαπάνη διακλάδωσης. Οσοι όμως ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους δεν είναι συνδεδεμένα  με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης.

Β. Στις Τοπικές Κοινότητες Αγκαρυώνων, Νέας Κούταλης και Πεδινού όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται στην υποβολή αίτησης σύνδεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι στις 14/08/2018 στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης, στο Κοντιά Λήμνου  τηλ. επικοινωνίας 22543-50500, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η σύνδεση των ακινήτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 30/11/2018.

Κάθε ακίνητο, είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση, συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού,τηρώντας σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης (άρθρο 4 παρ.1 της αριθ.08/2018 απόφασης του Δ.Σ.) τους παρακάτω βασικούς όρους :

 • Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια (άρθρο 4 παρ.2)
 • Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύειι, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους παλιούς υπονόμους κλπ. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων καθώς και των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια ο Δήμος προβαίνει σε διακοπή της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 9 παράγραφος 6 και 7)
 • Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσότερων του ενός ακινήτων στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης (Άρθρο 6 παράγραφος 1)
 • Όταν τα εντός ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου , η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια του Δήμου (Άρθρο 7 παράγραφος 1)
 • Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική για τις συνδέσεις που αποχετεύουν τέτοιου είδους λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 5 παράγραφος 2)

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν έχουν καθορισθεί με την 62/2018 απόφαση του Δ.Σ. και είναι τα εξής :

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
 2. Κατόψεις ορόφων του κτιρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης.
 3. Αντίγραφο του πίνακα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά διαμέρισμα υπογεγραμμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή (για ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού από όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου.
 5. Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών ΔΕΗ
 6. Ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).
 7. ΄Εντυπο αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα.

Τα έντυπα 6,7 και 8 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα αναζητούν και από την ιστοσελίδα του Δήμου στην Δ/νση : www.limnos.gov.gr  

Eπιπροσθέτως η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφ΄οσον κρίνει ότι τα ανωτέρω δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση του ακινήτου.

Τα υδρόμετρα των οικιών θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και αυτό θα αποδεικνύεται από την δήλωση του εγκαταστάτη υδραυλικού.

Τα τέλη σύνδεσης καθορίστηκαν ως εξής :

 • Οικίες μέχρι 120 τ.μ 0,60 €/τ.μ
 • Οικίες πάνω από 120 τ.μ. 0,80 €/τ.μ
 • Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών μέχρι 150 τ.μ 1,00 €/τ.μ.
 • Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών πάνω από 150 τ.μ. 0,80 €/τ.μ
 • Τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης (περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχής αποχέτευσης και το φρεάτιο) καθορίστηκε στο ποσό των 160,00 € χωρίς το ΦΠΑ

        Τρόποι εξόφλησης του τέλους σύνδεσης της αποχέτευσης με το  δίκτυο και του τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης.

 

 • Προκαταβολή του 40% των τελικών ποσών πληρωμής.
 • Το υπόλοιπο 60% της δαπάνης θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και θα ειδοποιείται ο δικαιούχος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου , για την καταβολή του.
 • ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ .

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.