Απαράδεκτες συνθήκες στο ΚΥΤ Σάμου – Με λουκέτο απειλεί η Περιφέρεια

0

Σύμφωνα με αιτιολογημένη Γνωμοδότηση – Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σάμου, η οποία βασίστηκε σε υγειονομική έκθεση υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σάμου, στον χώρο λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου (ΚΥΤ Σάμου) παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία.

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, τάσσεται προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών) στο  αρμόδιο υπουργείο, για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερομένων προβλημάτων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προβεί στην κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του Νόμου 4075/2012 και αφορά στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου.

Το κείμενο της απόφασης της Περιφέρειας με αριθμό πρωτοκόλλου 2094 και ημερομηνία 26/09 απευθύνεται στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής  Δημήτρη Βίτσα και στη Διοικήτρια του Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Σάμου Μαρία – Δήμητρα Νιούτσικου. Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

Α. Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα της παρ. 1 του  άρθρου 159.
 2. Την αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει.
 5. Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Υ.Γ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280, Τεύχος Α’) «Περί προστασίας και διαχείρισης υδάτων».
 7. Την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
 8. Την Υ.Δ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β’/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
 9. Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β’ 275/1938) «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εν τω Νομώ Αττικοβοιωτίας».  
 10. Τον Κανονισμό 852/2004 και τις τροποποιήσεις αυτού για την υγιεινή των τροφίμων.
 11. Τον Α.Ν 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ. Α’) «περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως ισχύει.
 12. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’) και ιδιαίτερα το άρθρο 43 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).
 13. Την με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π9420/19-01-2012  (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί παροχής συσσιτίων και τροφίμων-Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες».
 14. Την με αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.17905/04-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΚΔ465ΦΥΟ-ΚΕΗ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί υποδομών υγιεινής διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών».
 15. Την με αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.37840/26-05-2016  (ΑΔΑ: Ω4ΒΞ465ΦΥΟ-ΨΕΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί Μέτρων για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των παρεχομένων συσσιτίων, τροφίμων και ποτών σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών».
 16. Την με αριθ. πρωτ. ΔΓ1δ/οικ.44890/17-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων- μεταναστών».
 17. Την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’) «Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις».  
 18. Τo υπ. αριθ. 464/29-05-2018 έγγραφo του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σάμου.
 19. Την από 17/09/2018 υγειονομική έκθεση αυτοψίας εποπτών Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σάμου.
 20. Την διαπίστωση κατά την προαναφερόμενη αυτοψία ότι η μεταφορά των τροφίμων διενεργείται με όχημα στερούμενου βεβαίωσης καταλληλότητας.
 21. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της από 17-09-2018 επιθεώρησης δεν επιδείχθηκαν έγγραφα και δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, του δικτύου ύδρευσης , των αποχωρητηρίων και λουτρών κλπ.)  
 22. Το γεγονός της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για τη σίτιση των προσφύγων – μεταναστών εντός του ΚΥΤ , από τον οποίο ζητήθηκαν η άδεια λειτουργίας της υπεύθυνης εταιρίας, οι βεβαιώσεις καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς, τα πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων.
 23. Την  υπ. αριθ. 1199/25-09-2018  Αιτιολογημένη Γνωμοδότηση – Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Σάμου.

Β. Επειδή :

 1.     Στo υπ. αριθ. 464/29-05-2018 έγγραφo του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σάμου δεν υπήρξε καμμιά απάντηση και συμμόρφωση έως σήμερα.
 2.     Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους για τη σίτιση μεταναστών και προσφύγων και την μεταφορά των τροφίμων, την αποθήκευση και τις συνθήκες διανομής ( έλεγχος θερμοκρασίας κλπ.) καθώς και στοιχεία τυποποίησης των συσκευασμένων τροφίμων.  
 3.     Διαπιστώθηκε έντονος συγχρωτισμός αφού σύμφωνα με αναφορά της  Αστυνομίας, διέμεναν κατά την ημέρα της αυτοψίας  4024 άτομα εντός του ΚΥΤ το οποίο έχει δυναμικότητα 650 ατόμων που ευνοεί τη μετάδοση ασθενειών.
 4.     Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία, σωροί απορριμμάτων -εντός και εκτός κάδων- και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες), λόγω ελλιπούς καθαριότητας όλων των χώρων.
 5.     Στο χώρο των αποχωρητηρίων και λουτρών υπάρχουν στάσιμα ύδατα, ακαθαρσίες και μύγες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών.  
 6.     Εκτός του ΚΥΤ και περιμετρικά αυτού, υπήρχαν κατά την ημέρα της αυτοψίας  περίπου 600 – 700 άτομα σε σκηνές, τα οποία δεν εξυπηρετούνται από τα αποχωρητήρια και τα λουτρά του ΚΥΤ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τους περιοίκους.
 7.     Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής στους χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τάσσουμε προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών) από της παραλαβής της παρούσας για την

α) αποκατάσταση όλων των αναφερομένων στις παραγράφους Β.iii,Β.iv,Β.v, Β.vi,

β) την  συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις για τη σίτιση μεταναστών και προσφύγων και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και

γ) την προσκόμιση των κατά νόμο πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία σίτισης των προσφύγων – μεταναστών και των οχημάτων μεταφοράς των τροφίμων καθώς και των σχετικών εγγράφων για το υδρευτικό – αποχετευτικό σύστημα.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερόμενων προβλημάτων, θα προβούμε στην κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται κατά την παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 58 του  Ν. 4075/2012.

Ειδική προσφυγή κατά της παρούσας για λόγους νομιμότητας μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών  από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 ενώπιον του επόπτη Ο.Τ.Α και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4555/2018.

  

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.