Σε δημοπρασία το ισόγειο του Παπουτσίδειου στην πλατεία ΟΤΕ

0

Στις 20 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 – 13:00 θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Μύρινας δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία ΟΤΕ. Η δημοπρασία αφορά στο ακίνητο που στεγάζει τη δραστηριότητα της Εθνικής Τράπεζας και το οποίο αποτελεί περιουσία του Δήμου.

Πρόκειται για ενιαίο χώρο στέγασης γραφείων στο ισόγειο, συνολικού εμβαδού 378 τ.μ καθώς και 35 τ.μ υπόγειο. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίστηκε σύμφωνα με την αριθ. 125/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο ποσό των 4.500 ευρώ μηνιαίως.

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του Δηµάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε έξι (6) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου µισθώµατος.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, επί της συνολικής ετήσιας μίσθωσης, ήτοι ποσού 5.400€. Η παραπάνω θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος επί των συνολικών ετήσιων μισθωμάτων.

Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο Ταμείο του Δήμου.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία στις 27 Νοεμβρίου του 2018, ημέρα Τρίτη και την ίδια ώρα.

Μύρινα  2 Νοεμβρίου του 2018

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης

Υπενθυμίζουμε πως οι δημοπρατήσεις δημοτικών ακινήτων συνιστούν μια πάγια επενδυτική επιλογή των ανά τόπους Δήμων προς κάλυψη πάγιων εξόδων. Σε ότι αφορά την επικείμενη δημοπρασία τίποτα δε φαίνεται να δείχνει ότι το ισόγειο του “Παπουτσίδειου” θα αλλάξει ένοικο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης  στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr)  και στο τηλέφωνο 2254350031.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.