Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου για την επόμενη σχολική χρονιά

0
Δίνεται στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της προκήρυξης του Δήμου Λήμνου για την έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για την επερχόμενη σχολική χρονιά. Οι αιτήσεις ξεκινούν 20 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 21 Ιουνίου και στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά, η μοριοδότηση και τρόποι επικοινωνίας.

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθµούς για το σχολικό έτος 2019–2020.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από:

20 ΜΑΪΟΥ 2019 έως 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Οι Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα παραλαµβάνονται από τις Προϊσταµένες των Παιδικών Σταθµών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 11:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ.

Σας  ενηµερώνουµε  ότι στο Νοµικό  Πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λήμνου υπάρχουν τα  παρακάτω Τµήµατα Προσχολικής Αγωγής :

Α/Α ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μύρινας Περσέως 11 Μύρινα 2254022901
2 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μούδρου         Μούδρος 2254071132

 

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας, έχουν όσα νήπια έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½  ετών ή πρόκειται να τη συμπληρώσουν έως και 30/09/2019 και ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.01.2016 και μετά) .

Επισημαίνεται ότι η εξέταση των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα γίνει βάσει του συστήματος μοριοδότησης σύμφωνα με την υπ΄αριθ.18/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ(επισυνάπτεται σχετ.πίνακας)

Έντυπα αιτήσεων Εγγραφής και επανεγγραφής, , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προμηθεύονται από τους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ή τα γραφεία του

Οργανισμού μας στη Μύρινα στο  Κτίριο Σαχτούρη , Σαρρή 1 Ρωμέικος Γιαλός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Επίσης τα έντυπα  αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής είναι διαθέσιμα  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου www.limnos.gov.gr  στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις  

ΑΠΑITOYMENA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

(Η Αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία, τους παιδικούς σταθμούς ή την ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου www.dlimnou.gov.gr):

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση .Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.

2.Υπεύθυνες Δηλώσεις(χορηγούνται  από την υπηρεσία , τους παιδικούς σταθμούς ή την ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου www.dlimnou.gov.gr):

α.Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης γονέων του παιδιού.

β.Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί τους από τον Παιδικό Σταθμό

 1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους (για τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από 01/01/2018 εως 31/12/2018). Όσοι γονείς δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά το χρονικό διάστημα των αιτήσεων εγγραφής, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά  με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 31η Ιουλίου 2019 .Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή τους δεν θα εξεταστεί .

4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ :

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας  είναι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργασθεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

 ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ :

Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας .

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ(εκτός πρωτογενή τομέα) :

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ/Κλάδος Αγροτών ή βεβαίωση αίτησης υπαγωγής στον ανωτέρω κλάδο ασφάλισης απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το τρέχον έτος.

5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ:

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών  του γονέα σε περίπτωση μονογονεϊκής ή και των 2 γονέων που δηλώνουν άνεργοι, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

6.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:

Βεβαίωση υγείας του παιδιού(χορηγείται από την υπηρεσία , τους παιδικούς σταθμούς ή την ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου www.dlimnou.gov.gr) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και  το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

7.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαιτείται  πλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας .

8.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ):

 • Aναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67& και άνω:Aντίγραφο απόφασης  απόδοσης ποσοστού αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
 • Πολύτεκνη οικογένεια:Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Οικογένεια με τρία παιδιά: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Άγαμοι γονείς : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του γονέα
 • Άνεργοι γονείς δικαιούχοι ΚΕΑ:Απόφαση έγκρισης αίτησης ΚΕΑ
 • Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση : Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
 • Γονέας σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Γονείς φοιτητές : Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου
 • Γονέας στρατιώτης:Βεβαίωση από το Στρατό

9.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Επανεγγραφής Νηπίων:

Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής εκτός από τη Ληξιαρχική Πράξη ή το Πιστοποιητικό Γέννησης.

Επισημαίνεται ότι η  αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται .

Κατά τη διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά/διευκρινιστικά δικαιολογητικά  επί των υποβληθέντων αιτήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κοινωνικά Κριτήρια Μόρια
α.Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς: άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε διάσταση) 40
β.Οικογένεια με μέλος Αμεα (πάνω από 67%)

(μητέρα, πατέρας, τέκνο,αδελφός,αδελφή)

30
γ.Γονέας Φοιτητής σε ΑΕΙ /ΤΕΙ για απόκτηση πρώτου πτυχίου 20
δ.Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 20
ε.Τρίτεκνη οικογένεια με ανήλικα τέκνα ή τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών, ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 5
στ. Πολύτεκνη οικογένεια με ανήλικα τέκνα ή τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 10
ζ. Άνεργοι και οι δύο γονείς δικαιούχοι ΚΕΑ 10
 Οικονομικά κριτήρια

(Σύνολο δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος)

Μόρια
α. Έως 6.000,00 € 40
β.Από 6.001,00 έως 18.000 € 35
γ.Από 18001- 34.000€ 30
δ.Από 34.001-46.000 € 20
Ε.Από 46.000 € και πάνω 10
Εργασιακή κατάσταση γονέων Μόρια
α.Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς/Μονογονέας εργαζομένος 60
β.Άνεργοι  και οι δύο γονείς/Μονογονέας άνεργος 20
Επανεγγραφές Μόρια
Επανεγγραφή παιδιού 60

 

Η Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου                  

Μαγδαληνή Τούφου                                                     

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X