ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη ηλεκτροτεχνίτη σε Λήμνο (1) και Άγιο Ευστράτιο (1)

0

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών της Λέσβου ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις αφορούν την έδρα της Περιοχής Λέσβου, το Πρακτορείο Καλλονής, το  Υποπρακτορείο Πλωμαρίου, το Υποπρακτορείο Πολυχνίτου, το Υποπρακτορείο  Αντίσσης, το Πρακτορείο Λήμνου και το Υποπρακτορείο Αγίου Ευστρατίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, όλες οι συμβάσεις έχουν διάρκεια 8 μηνών.

Για τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο προβλέπεται η πρόσληψη 2 ηλεκτροτεχνιτών για την κάλυψη των εποχικών αναγκών.

Αναλυτικά

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να  υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:

  1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
  3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
  4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ για την κατηγορία ΥΕ, μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση). 
  5. Μεταπτυχιακό τίτλο για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ (μόνο αν ζητείται από  ανακοίνωση). 
  6. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ (μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
  7. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση). 8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).
  8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (μόνο για τις περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες εφαρμόζεται  το κριτήριο της εντοπιότητας). 

10. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει  να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία  έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη του  χρόνου ανεργίας. 

11.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που  χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ  457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο  μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής  (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο  οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της  Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Προκειμένου  για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος  οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του  οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)  συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο  της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται,  κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του  πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου.

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί  μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά  το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

12.Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που  χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ  457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο  μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του  κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι  παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων).

Επιπλέον:

α) Υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο  έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της  ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της  τριτεκνικής ιδιότητας και

β) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας,  στρατιωτικής θητείας, ακύρωσης γάμου, διαζυγίου, διακοπής έγγαμης  συμβίωσης η γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τα αναφερόμενα στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος (υπό στοιχείο 12. Τρίτεκνοι και  Τέκνα Τριτέκνων, περιπτ. α΄έως δ΄) σχετικά δικαιολογητικά.

13. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται  από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2- 2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την  ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την  απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων. Προκειμένου για αλλοδαπό  υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν,  πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την  ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

14. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως  να ανατρέξουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος,  προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του  σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας  στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί  μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά  το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.

15. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες,  απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης  εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του  παρόντος Παραρτήματος και στην οικεία Ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

16. Σε περίπτωση αναπηρίας υποψηφίου, Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή  Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο  προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

17. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών  που ακούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών  ατόμων, απαιτούνται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του  οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από  τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού  Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)],  πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την  ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).  Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την  ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των  δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων) β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης  Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή  βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενικού ατόμου και κατά  περίπτωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου με  αναπηρία εάν το τελευταίο είναι έγγαμο και διαζευκτήριο ή δικαστική  απόφαση λύσης του γάμου στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι  διαζευγμένος γονέας που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την  αναπηρία του τέκνου και γ) οι αναγραφόμενες, κατά περίπτωση, Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 18(γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ II: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

18. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 , στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στην ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ,ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση  έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά  την τελευταία τριετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα της  απασχόλησης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X