Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δήμο Λήμνου

0

Την πρόσληψη ενός χειριστή μηχανημάτων έργων ανακοίνωσε ο Δήμος Λήμνου.

Συγκεκριμένα το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με επτάμηνη σύμβαση εργασίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, με ειδικότητα, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτής Γαιών-Γκρέϊντερ).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά τα προσόντα και δικαιολογητικά εδώ.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.τ.λ.).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικάτα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουντην αίτηση με τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόποαυτή μπορεί να κατατεθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα Λήμνουμετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τουςαρμόδιουςυπάλληλους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23-02-2021 μέχρι και 24-02-2021.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων : α) Αργυρή Χαβιάκαι β) Βασίλειος Σταφύλης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2254350028.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X