Δήμος Λήμνου: Αντιδράσεις «δια περιφοράς» για τις ιαματικές πηγές

0

Διά περιφοράς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου η τρίτη εντός του έτους συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με πρόσκληση που δημοσίευσε ο Πρόεδρος κ. Χριστοφιδέλλης.

Αιτία για την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί η έκδοση ψηφίσματος για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, αναφορικά με τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος».

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση δια περιφοράς δίνει τη δυνατότητα στους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν μέσω e-mail, χωρίς την πραγματοποίηση διαλογικής συζήτησης.

«Ιαματικές Πηγές Ελλάδος»

Το ζήτημα της διαχείρισης των ιαματικών πηγών ήρθε στην επικαιρότητα ξεσηκώνοντας αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, μετά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 ως 14 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία (ΙΠΕ) «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» για τη διαχείριση των ιαματικών πηγών και λουτρών ανά την επικράτεια.

Η εταιρεία θα έχει έδρα στην Αττική και η διάρκειά της προσδιορίζεται στα 50 έτη με δυνατότητα παράτασης. Γίνεται αντιληπτό πως η εταιρεία αυτή πρόκειται να αναλάβει μεταξύ άλλων και τη διαχείριση των Θέρμων στη Λήμνο.

Αρμοδιότητες της εταιρείας

Η ΙΠΕ μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως:

α. Να απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, ακινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα χιλίων μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου.

β. Να εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες ή να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση αυτών.

γ. Να προβαίνει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια.

δ. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της.

ε. Να εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων και να ανοικοδομεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους.

στ. Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πολεοδομική τακτοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, όπως να αιτείται την υπαγωγή τους στην εκάστοτε τυχόν νομοθεσία περί  διατήρησης ενεργώντας προς τούτο κάθε επιβαλλόμενη από την νομοθεσία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μηχανικό και απαλλασσόμενη από την καταβολή τελών και προστίμων διατήρησης.

ζ. Να προβαίνει στην προμήθεια και εγκατάσταση του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων.

η. Να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων της έχει ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση με σκοπό την επιδίωξη της ικανοποίησης κάθε αξίωσης ή απαίτησης απορρέουσας από την φύση των δικαιωμάτων που με το παρόν της παραχωρούνται.

θ. Να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3389/2005 και συμπληρωματικά στο ν. 4413/2016.

ι. Να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Αντιδράσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μπροστά στα σχέδια της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισμού, ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών και φορέων της αυτοδιοίκησης.

Στην απόρριψη της πρότασης του υπουργείου προχώρησε ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ), μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου, η αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το υπουργείο, πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου το Δ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) αποφάσισε ομόφωνα υιοθετήσει το ψήφισμα του ΣΔΙΠΕ, ζητώντας από την κυβέρνηση την απόσυρση από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 7 έως 14, που αφορούν στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ).

Προωθεί τέλος, τη συνεργασία, από μηδενική βάση, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί από κοινού το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X