Δήμος Λήμνου: Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

0

Ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λήμνου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Λήμνου» προκηρύσσει ο Δήμαρχος Λήμνου.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στη Λήμνο, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνολικού προϋπολογισμού 329.533,80 € πλέον Φ.Π.Α. (408.621,91 € με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες δημοτικές ενότητες ή Νομικά Πρόσωπα (ΟΚΠΑ – Σχολικές Επιτροπές) για τα προς προμήθεια είδη του προϋπολογισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω (Δηλαδή για το σύνολο του προϋπολογισμού ή για τον προϋπολογισμό μιας ή περισσότερων ομάδων).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της εκάστοτε ομάδας ή ομάδων της προμήθειας για το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει προσφορά, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα παράτασης μέχρι τρεις μήνες, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από την υπηρεσία του Δήμου Λήμνου (αρμόδιος υπάλληλος: Καβαλέρης Παντελής, τηλ.: 2254350026, email: [email protected]).

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου www.limnos.gov.gr (από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X