Περιφέρεια: Πρόσληψη Γεωτεχνικού-Γεωπόνου στη Λήμνο για οκτώ μήνες

0

Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, η προκήρυξη περιλαμβάνει δέκα θέσεις εκ των οποίων τέσσερις στη Λέσβο, μία στη Λήμνο, τρεις στη Χίο και δύο στη Σάμο, με τη διάρκεια της σύμβασης να προσδιορίζεται στους οκτώ μήνες.

Συγκεκριμένα, για τη Λήμνο προβλέπεται μία θέση ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.

Για τη Λέσβο προβλέπονται δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, μία θέση ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών και μία θέση ΤΕ Επόπτη Υγείας.

Για τη Χίο προβλέπεται μία θέση ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών, μία θέση ΠΕ Μηχανικών/Τοπογράφων Μηχανικών και μία θέση ΤΕ Μηχανικών/Πολιτικών Δομικών Έργων.

Τέλος, για τη Σάμο προβλέπεται μία θέση ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού και μία ΤΕ Εποπτών Υγείας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X