Δύο θέσεις ειδικών συνεργατών για το Δήμο Λήμνου-Αιτήσεις έως 15 Απριλίου

0

Την πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών γνωστοποιεί ο Δήμος Λήμνου για την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων συμβουλών προς το Δήμαρχο, Δημήτρη Μαρινάκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, προβλέπεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και μία θέση Ειδικού Συνεργάτη, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Σχετικά με την πρώτη θέση (ΠΕ), ο Ειδικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα δημοσίων σχέσεων, τουρισμού, εθελοντισμού, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και γενικά στην οργάνωση και διαχείριση του γραφείου Δημάρχου.

Αναφορικά με τη δεύτερη θέση (ΔΕ), ο Ειδικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, εντός του κύκλου των γνώσεων ή και της εμπειρίας του ή της επαγγελματικής ειδίκευσης του σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης.

Για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ οι υποψήφιοι απαιτείται να προσκομίσουν:

1) Βιογραφικό σημείωμα

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3) Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αγγλικής ή Γαλλικής Φιλολογίας  κ.λ.π.) ή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή Ελληνικού Πολιτισμού ή Μέσων Μαζικής  Ενημέρωσης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

4) Τίτλο άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

5) Τίτλο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε

6) Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

7) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα  γενικά προσόντα διορισμού (των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007) τα οποία θα καταθέσουν κατά τη πρόσληψη. 

8) Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει εμπειρία

Για τη θέση Ειδικού Συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ οι υποψήφιοι απαιτείται να προσκομίσουν:

1) Βιογραφικό σημείωμα

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3) Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής, (συνοδευόμενου από την πράξη ισοτιμίας – αντιστοιχίας του) ανεξαρτήτως ειδικότητας

4) Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας  κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

5) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007) τα οποία θα καταθέσουν κατά τη πρόσληψη

6) Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την εμπειρία ή επαγγελματική  ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του Ν.  3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά  προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ήτοι:  

Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην  Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007). 

Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21οέτος,  άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). 

Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007). 

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν  απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). 

Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική  συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). 

Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο  17 του Ν. 3584/2007).  

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά τη  κρίση του για τη καταλληλότητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (παρ.4 του  άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).  

Το προσωπικό των ανωτέρω θέσεων δεν παρεμβάλλεται στην  οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις  θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας ιεραρχικώς στο Δήμαρχο για  την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές  αρμοδιότητες, οποιαδήποτε μορφής, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει  εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα  δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει. Το  συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό  Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους .  

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση  των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη με απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση από το ανωτέρω  ασυμβίβαστο .  

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις  διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του, είναι σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί  να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα  προσληφθεί.  

Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη καθορίζονται από τη κείμενη  νομοθεσία. 

Η σύμβαση Εργασίας του Ειδικού Συνεργάτη, αποτελεί σύμβαση  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , λύεται με:- το θάνατο – την έκπτωση- την  παραίτηση- την καταγγελία της- ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την  αποχώρηση του Δημάρχου , εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με 

πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρηση του. (άρθρο 163 παρ. 9 του  Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 15  του Ν. 4623/2019). 

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή παραίτησης  ενεργείται με απόφαση Δημάρχου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της  Κυβέρνησης. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα πρέπει να υποβληθούν από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον  τύπο, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου  Λήμνου και συγκεκριμένα στο e-mail: [email protected], εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 09/04/2021 μέχρι και 15/04/2021 και  μέχρι ώρα 15:00. Αρμόδια υπάλληλος Αργυρή Χαβιά , τηλέφωνo επικοινωνίας  2254350028.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X