Περιφέρεια: 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης Νέων Γεωργών

0

Την 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 ανακοίνωσε στις 17 Νοεμβρίου η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σε δηλώσεις του σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα, Πανάγος Κουφέλος, ανέφερε: «Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το εύφορο έδαφος, το μεσογειακό κλίμα, τη βιοποικιλότητα, το μεράκι των ανθρώπων μας, έχει όλα τα συστατικά ούτως ώστε ο Πρωτογενής Τομέας να γίνει ο βατήρας για την εκτίναξη της ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο.

Η ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα κατά γενική ομολογία αποτελεί εγγύηση για την πρόοδο, την αυτάρκεια και την οικονομική ευμάρεια της νησιωτικής Περιφέρειας μας. Ένας από τους βασικούς  στόχους  της Περιφερειακής πολιτικής, της νυν Περιφερειακής Αρχής και από τον οποίο δεν αποκλίνουμε. H Περιφέρεια μας, μπορεί κάλλιστα να χαρακτηρισθεί ως αγροτική Περιφέρεια αφού  συγκαταλέγεται στις Περιφέρειες της Ελλάδος όπου το περιφερειακό ΑΕΠ βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον Πρωτογενή Τομέα.

Η αρχική κατανομή των 19.000.000 ευρώ,  στο υπομέτρο 6.1, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κρίνουμε ότι  λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα, τη γεωγραφική κατανομή, το μεταναστευτικό και την πανδημία  πρέπει να αναθεωρηθεί. Η Περιφέρεια μας  δύναται αν όχι επιβάλλεται  να «ευνοηθεί» γι’ αυτό και «απαιτήσαμε» στη Β΄Κατανομή την εκροή επιπλέον κεφαλαίων».

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου (ΔΑΟΠ) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020 του κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα: i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.1.
  2. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (1.i), ii) Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%, iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας, iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη. 
  3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
  4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.
  5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκμετάλλευσης για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
  6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
  7. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισής τους.
  8. Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσμίες, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 9, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή συμπλήρωσης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται. 
  9. Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
  10. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 7.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της  Περιφέρειας Β.Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr). 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X