Μπουρνούς: Σοβαρή υπόθεση το Παλλημνιακό Ταμείο κ. Κεραμέως, δεν ξεμπερδεύετε με 42.000€

0

Έξι μήνες μετά την ερώτηση που κατέθεσαν ο βουλευτής Λέσβου Γιάννης Μπουρνούς και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σταύρος Αραχωβίτης, σχετικά με το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει το «Παλλημνιακό Ταμείο», το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να απαντήσει.

Στην απάντησή της η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ενημερώνει πως φρόντισε, αμέσως μετά την ερώτηση, να καλύψει από πόρους του υπουργείου τη δαπάνη για την αμοιβή της Προέδρου και τις αποζημιώσεις των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής, που είχε διορίσει ένα χρόνο πριν.

Την απάντηση της υπουργού σχολίασε καυστικά ο Γιάννης Μπουρνούς, τονίζοντας πως «χαιρόμαστε που η κοινοβουλευτική μας παρέμβαση έφερε αποτέλεσμα, αναγκάζοντας την υπουργό Παιδείας να καλύψει επιτέλους οικονομικά τις αμοιβές της διοίκησης του Ταμείου που προβλέπονταν από τον νόμο του 2019.

Η παρέμβασή μας, όμως, είναι φανερό ότι αποσκοπούσε σε πολύ περισσότερα από τις αμοιβές της διοίκησης του Ταμείου για ενάμισι έτος. Ζητούσαμε την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου, ώστε να αναζητηθούν πόροι και χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα τόσο για την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου, όσο και την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να υπηρετηθούν οι κοινωφελείς σκοποί του ιδρύματος.

Τι από όλα αυτά εξασφαλίζεται με ένα κονδύλι 42.000 ευρώ για 1,5 έτος; Το «Παλλημνιακό Ταμείο» είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να ξεμπερδεύει έτσι εύκολα η κ. Κεραμέως. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, για να βγει από το τέλμα στο οποίο έχει βρεθεί με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης». 

Απάντηση υπουργού Παιδείας

Με τα άρθρα 25 έως 31 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 καταργήθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παλλημνιακόν Ταμείον Εκπαιδευτικής Προνοίας», το οποίο είχε μετονομαστεί σε «Παλλημνιακόν Σχολικόν Ταμείον» και παράλληλα ιδρύθηκε ως οιονεί καθολικός διάδοχος του καταργούμενου αυτού νομικού προσώπου νέο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Παλλημνιακό Ταμείο». Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παλλημνιακό Ταμείο» εδρεύει στη Λήμνο και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο σκοπός του Παλλημνιακού Ταμείου είναι κοινωφελής και, ειδικότερα, συνίσταται στη στήριξη πρωτοβουλιών των τοπικών νησιωτικών κοινοτήτων σε θέματα πολιτισμού, την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυμάτων της Λήμνου και την εν γένει προώθηση της βιο-οικονομίας και καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου. 

Στο άρθρο 27 του ως άνω νόμου καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του Ταμείου, τα οποία είναι ο Πρόεδρος και η Παλλημνιακή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πρόσωπα με ειδίκευση ή εμπειρία σχετική με τον σκοπό του Ταμείου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα μέλος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Λήμνο και έναν εκπρόσωπο του πολιτιστικού σωματείου μη κεροδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλων της Παλιάς Μητρόπολης.

Περαιτέρω, στο άρθρο 28 «Περιουσία-πόροι» του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «1. Το Παλλημνιακό Ταμείο έχει δική του περιουσία, την οποία διαθέτει για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού του. 2. Πόροι του Ταμείου είναι: α) οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, β) κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσης εισφορές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και εν γένει παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων από τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα και των επιδοτήσεων της αγροτικής εκμετάλλευσης και παραγωγής, γ) οι πρόσοδοι από παραγωγικές-επιχειρηματικές δραστηριότητες, δ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο».

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 29 του ως άνω νόμου προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, από κοινού με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου για την πραγματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 222 του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»: «1. Στην παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019, περί των αποδοχών του Προέδρου και των αποζημιώσεων των μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παλλημνιακό Ταμείο», προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Ο Πρόεδρος της Παλλημνιακής Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 30. Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Η ανωτέρω ρύθμιση επιλύει το ζήτημα της κάλυψης της δαπάνης που προκαλείται από την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 και του άρθρου 30 του ν.4589/2019 ΚΥΑ και στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία του Παλλημνιακού Ταμείου. Προκειμένου να εκδοθεί η εν λόγω ΚΥΑ έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 42.000,00€ στον ΑΛΕ 2110108001 του Ε.Φ. 1019-905-0000000 του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. έτους 2021. Το συνολικό ποσό αναλύεται σε 12.000€ για το έτος 2020 (για το χρονικό διάστημα από 8-8-2020, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων, έως 31-12-2020) και σε 30.000€ για το έτος 2021.

Δελτίο τύπου Γιάννη Μπουρνού

Μετά από 6 μήνες, το υπουργείο Παιδείας εδέησε να απαντήσει στην ερώτηση που είχαμε καταθέσει με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σταύρο Αραχωβίτη, στις 16 Ιουλίου 2021, σχετικά με το Παλλημνιακό Ταμείο και το τέλμα στο οποίο είχε βρεθεί με ευθύνη της κυβέρνησης. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ και η κ. Κεραμέως είχαν αξιοποιήσει τις διατάξεις του νόμου 4589/2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ για να διορίσουν τη νέα διοίκηση του Ταμείου, δεν είχαν όμως αναλάβει καμία πρωτοβουλία για να παρέχουν στο Ταμείο και τη διοίκησή του τους πόρους που είχε ανάγκη για να λειτουργήσει με επάρκεια και να συνεχίσει την προσφορά του στην κοινωνία της Λήμνου. 

Στην κοινοβουλευτική μας παρέμβαση ρωτούσαμε αν η αρμόδια Υπουργός είχε την πρόθεση να στηρίξει οικονομικά και διοικητικά τη διοίκηση του Ταμείου και να ενεργοποιήσει τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 28, παρ. 2, σημείο β σχετικά με πόρους του Ταμείου –μεταξύ άλλων– από «κάθε φύσης εισφορές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και εν γένει παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων από τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα και των επιδοτήσεων της αγροτικής εκμετάλλευσης και παραγωγής». Όπως επίσης και να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα του άρθρου 29 για τη σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και συμμετοχής σε αναπτυξιακά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Στην απάντησή της, η κ. Κεραμέως μας ενημερώνει, ότι, αμέσως μετά την ερώτησή μας, φρόντισε να καλύψει από πόρους του Υπουργείου τη δαπάνη για την αμοιβή της Προέδρου και τις αποζημιώσεις των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής, που είχε διορίσει ένα χρόνο πριν. 

Χαιρόμαστε που η κοινοβουλευτική μας παρέμβαση έφερε αποτέλεσμα, αναγκάζοντας την Υπουργό Παιδείας να καλύψει επιτέλους οικονομικά τις αμοιβές της διοίκησης του Ταμείου που προβλέπονταν από τον νόμο του 2019.

Η παρέμβασή μας, όμως, είναι φανερό ότι αποσκοπούσε σε πολύ περισσότερα από τις αμοιβές της διοίκησης του Ταμείου για ενάμισι έτος. Ζητούσαμε την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου, ώστε να αναζητηθούν πόροι και χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα τόσο για την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου, όσο και την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να υπηρετηθούν οι κοινωφελείς σκοποί του ιδρύματος.

Τι από όλα αυτά εξασφαλίζεται με ένα κονδύλι 42.000 ευρώ για 1,5 έτος; Το Παλλημνιακό Ταμείο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να ξεμπερδεύει έτσι εύκολα η κ. Κεραμέως. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, για να βγει από το τέλμα στο οποίο έχει βρεθεί με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X