Πρόσληψη ναυαγοσώστη στα Ρηχά Νερά για τέσσερις μήνες

0

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου που θα εργαστεί ως ναυαγοσώστης για διάστημα τεσσάρων μηνών στην παραλία Ρηχά Νερά στη Μύρινα, εξέδωσε ο Δήμος Λήμνου. Σύμφωνα με τους όρους της πρόσληψης, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ηλικία από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά  στο e-mail [email protected] από 16-05-2022 μέχρι και 20-05-2022. Αρμόδια υπάλληλος Αργυρή Χαβιά, τηλέφωνο 2254350028.

Απαιτούμενα προσόντα

Α.ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 

Κύρια προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας  Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης  ειδικότητας, 

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 

Β.ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 

Κύρια προσόντα

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 

Προσόντα Ά Επικουρίας

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή  για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού  σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.  580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής. 

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για  τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην  είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους  δικαιώματα και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει  την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων καθώς επίσης και αν το αμέσως  προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της  προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό  πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού  υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που  έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X