Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση της Μαρασλείου Σχολής

0

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση της Μαρασλείου Σχολής Αγίου Ευστρατίου» διακηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης, ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ 24%, ανέρχεται σε 80.600 ευρώ, ενώ το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-12-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00€ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 04/11/2022.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά την διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Τέλος, σημειώνεται πως το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση της Μαρασλείου Σχολής Αγίου Ευστρατίου» χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.