Προκήρυξη για 120 νέες άδειες για πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

0

Εκδόθηκε η προκήρυξη για χορήγηση νέων αδειών παράγωγων πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και για χορήγηση επιπλέον θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές άλλων Περιφερειών, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την 29/11/2022 και ώρα 23:59 έως την 30/12/2022 και ώρα 23:59 να υποβάλλουν την αίτηση τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/ της Γενικής  Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει τη χορήγηση εκατό είκοσι (120) νέων αδειών παραγωγών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και τριάντα πέντε (35) επιπλέον θέσεις με δικαίωμα δραστηριοποίησης πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές άλλων Περιφερειών.

Η άδεια παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου είναι προσωποπαγής και χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων (προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα), καθώς και προϊόντων οικοτεχνίας που παράγονται από μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας και δεν κατέχουν οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου.

Τα αγροτικά προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα) 

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα, 

γ) λαχανικά, 

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, 

κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, 

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, 

στ) εμφιαλωμένος οίνος, 

ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου 2969/2001  (Α’ 281), 

η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, 

θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, 

ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. 

Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.

α) αυγά, 

β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών, 

γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες, 

δ) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, 

στ) τυποποιημένο μέλι

Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. 

Κάθε παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερα από ένα (1) δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σε κάθε Περιφέρεια και δεν μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από τρεις (3) Περιφέρειες.

Η άσκηση πλανοδίου εμπορίου δεν επιτρέπεται σε Δημοτικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Συγκεκριμένα η παρούσα προκήρυξη δίνει το δικαίωμα δραστηριοποίησης εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Χίου και Βροντάδου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαμίων και Καρλοβασίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας.

Η διάρκεια ισχύος της χορηγούμενης άδειας είναι 5ετής υπό τον αναγκαίο όρο, ότι ο κάτοχος της θα λαμβάνει επιπροσθέτως και ετησίως στον οριζόμενο από την αρμόδια αρχή χρόνο για κάθε ένα από τα επόμενα τέσσερα έτη ισχύος, ειδική πράξη έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας υποβάλλοντας αίτηση, σε διάστημα 30 ημερών από την λήξη ημερομηνίας διάθεσης των προϊόντων μαζί με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. με αρ. 55332/2022  (ΦΕΚ 2660/Β/30-05-2022) εντός του εκάστου έτους διάθεσης το οποίο αφορά την έγκριση. Άλλως η άδεια θεωρείται ότι έχει λήξει κατά το χρόνο λήξης της τελευταίας πράξης έγκρισης διάθεσης προϊόντων. 

Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, με το οποίο έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α) 

Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, εφόσον ο υποψήφιος υπάλληλος δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 6 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α) 

Το ετήσιο τέλος για την δραστηριοποίηση στην Περιφέρεια βορείου Αιγαίου έχει ορισθεί με την αρ. αρ. 282/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ40Δ7ΛΩ-3Ι6) σε είκοσι ευρώ (20 €) ετησίως.

Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους για την 5ετή χρονική ισχύ της άδειας παρέχεται έκπτωση 5% και διαμορφώνεται στο ποσό των 95€, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του Ν.4849/2021. 

Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται στον Τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από τους παραγωγούς, κατόχους άδειας με δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, κάθε έτος και το αποδεικτικό πληρωμής θα κατατίθεται στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.